Schrijvers archief GJ Plaagdierbeheersing

doorGJ Plaagdierbeheersing

Bruine Rat

De rioolrat, zoals de bruine rat ook wel wordt genoemd, heeft geen beste reputatie. Dat is ook wel begrijpelijk, doordat ratten schade kunnen aanrichten met hun geknaag en ziektes kunnen overbrengen.

Het is een fors beest met een dikke ronde staart en duidelijke oren. Meestal zijn ze bruin van kleur.

De bruine rat is een opportunist en erg slim. Hij weet voedselbronnen snel te vinden en vindt altijd een manier om dat voedsel, ook op moeilijk bereikbare plekken, te bereiken. Hij kan heel goed zwemmen en is vaak te vinden in de buurt van water.

Bruine ratten zijn vaak ’s nachts actief, maar ook wel overdag. Ze duiken op veel plaatsen op waar een betrouwbare voedselvoorraad te vinden is. Dat zijn traditioneel plekken als stallen en schuren met vee. Dichter bij huis kan dat het kippenhok zijn waar altijd wel voer te vinden is en ’s winters de voederplek voor vogels in de tuin.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Advies en Preventie

GJ Plaagdierbeheersing ontzorgt haar klanten waar het gaat om de aanpak van plaagdieren. Om dit te realiseren werkt GJ Plaagdierbeheersing vooral preventief, met duurzame oplossingen en nieuwe technologieën. GJ Plaagdierbeheersing werkt in heel Nederland.

GJ Plaagdierbeheersing legt de nadruk op advies en preventie: door een combinatie van advies en frequente inspecties worden ongeregeldheden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden. Daarbij wordt speciaal gelet op bouwkundige en hygiënische tekortkomingen. Zo doet GJ Plaagdierbeheersing in veel gevallen aan plaagdierpreventie in plaats van plaagdierbestrijding. Voorkomen is beter dan bestrijden. onze werkwijze zorgt er tevens voor, dat het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen, voor het bestrijden van plaagdieren, tot een minimum wordt beperkt.

doorGJ Plaagdierbeheersing

HACCP Inspecties

Als u levensmiddelen of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert dan krijgt u van tijd tot tijd controle van NVWA-inspecteurs. De inspecteurs controleren of u werkt met een voedselveiligheidsplan op basis van HACCP.

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen mbt deze controles. Hiervoor analyseren wij mogelijk knel- en verbeterpunten

* wat zijn mogelijk knelpunten: microbiologisch, fysisch en chemisch
* hoe kunnen wij deze oplossen en verbeteren
* waar dient in de toekomst op gelet te worden

Na een gedegen analyse van alle punten brengen wij een advies uit over punten die het productieproces in gevaar kunnen brengen. Dit is van belang in de voedingsmiddelenverwerkende industrie, maar ook bij andere bedrijven die te maken kunnen hebben met plaagdieren.

In ons advies wordt ingegaan op eventuele weringspunten (denk aan bouwkundige “onvolkomenheden”, nestelgelegenheden, voedselaanbod, enz.) en er wordt een werings- en bestrijdingsplan opgesteld.

Tijdens onze periodieke inspecties worden de voerunits gecontroleerd, en er wordt ook gelet op aanwezigheid van plaagdieren, schade door plaagdieren, vervuiling en andere zaken die het productieproces in gevaar kunnen brengen.

Op het inspectierapport wat bij elke inspectie wordt ingevuld, wordt notitie gemaakt van alle zaken die volgens de HACCP richtlijnen gevaar voor het product kunnen opleveren.

Dit inspectierapport wordt verzameld in een logboek.
In dit logboek vindt u o.a. ook productinformatie over de gebruikte bestrijdingsmiddelen.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Steenmarter

De steenmarter is een beschermd soort en heeft ongeveer het formaat van een slanke kat. De vacht is asgrauw tot grijsbruin met een (grijs)witte ondervacht (ook wel wolhaar genoemd). De bef is wit of roomachtig en loopt vaak door tot op de poten. Jonge steenmarters zijn eerst grijs-wit, daarna blauwachtig van kleur. De oren zijn klein en kort behaard, de ogen zijn donker en hij heeft een kleine snuit met roze neus en donkere snorharen. De poten zijn kort en elke voet heeft vijf tenen met scherpe nagels en zoolkussentjes. De staart is rond, lang behaard en wollig.

Steen- en boommarter zijn ongeveer even groot. Ook de behendigheid, souplesse en klimvaardigheid hebben ze gemeen. Zelfs de samenstelling van het voedsel vertoont veel overeenkomst. Het belangrijkste verschil in het uiterlijk is de kleur van de ondervacht: licht bij de steenmarter en donker bij de boommarter.

De steenmarter komt door zijn grote aanpassingsvermogen in vrijwel alle biotopen voor. Hij heeft binnen zijn leefgebied soms wel tientallen schuilplaatsen, die hij echter niet allemaal even frequent gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders of kruipruimtes zijn. Maar ook spouwmuren of ruimten onder de dakbedekkingen. De steenmarter kan al door openingen van 5-6 cm kruipen om bij een schuilplaats te komen.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Mollen

De mol is een ondergronds levend zoogdier.
De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht. Hiermee kan hij, dankzij een willekeurige plaatsing van de haren in de huid, even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen bewegen. Bij de meeste zoogdieren zijn de haren in een bepaalde richting geplaatst, meestal naar achteren, maar bij de mol kunnen de haren in de huidaanhechting kantelen, zodat ze niet blijven steken in de gangwanden als de mol achteruit krabbelt.

De kleur van de vacht is over het algemeen zwart. Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden omgevormde voorpoten, met elk vijf vingers met puntige nagels en een duimpje, waarmee het dier de ondergrondse gangen graaft.

De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen; hij is echter niet blind. Zijn belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit die gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat en waarmee hij op kleine insecten en wormen jaagt. Zijn kleine staartje wijst altijd omhoog.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Houtwormen

Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven, maar vooral de larve van de gewone houtwormkever of het doodskloppertje (Anobium punctatum). De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, Xestobium rufovillosum, wordt ook wel grote houtworm genoemd. (De derde belangrijke kever die fikse schade aan binnenshuis houtwerk kan veroorzaken is de huisboktor, Hylotrupes bajulus, maar die wordt meestal niet als houtworm betiteld).

De keverlarven boren gangen in het hout, en kunnen daarmee houtconstructies, vloeren, meubels en andere houten voorwerpen beschadigen of vernielen. De voorkeur van de larven gaat uit naar de zachtste delen in het hout, hetgeen meestal het spinthout is.

Of er levende larven aanwezig zijn is te zien aan het boormeel dat uit de gaatjes komt. Het beste is dat te zien door zwart papier onder de gaatjes te leggen.

De ronde tot ovale gaatjes in het hout zijn de uitvliegopeningen van de kevers.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Mieren

Mieren zijn op zich onschadelijk en alleen bij grote aantallen hinderlijk, zeker als ze bij ons voedsel komen. In de natuur doen ze dienst als opruimers, omdat ze kleine insecten eten.
’s Winters is een mierennest in rust. Mieren worden actief als in het voorjaar de zon weer krachtig wordt.

De koningin, die het jaar ervoor is bevrucht, begint dan een nest te maken. Zij doet dit bij voorkeur onder stenen, in oud rottend hout of onder de vloer. Uit de eieren in dit nest komen nieuwe groepen ‘werksters’. Deze werksters zetten, wanneer ze een voedselbron hebben ontdekt, een reukspoor uit naar het nest. Hierdoor wordt het bij de voedselbron al snel ‘een drukte van belang’.

De koningin produceert praktisch onafgebroken eitjes. Uit deze eitjes komen behalve werksters ook enkele donkergekleurde mannelijke exemplaren, die evenals de koningin vleugels krijgen en bij warm weer uitvliegen. Er kunnen dan opeens wolken van mieren voorkomen, die na korte tijd weer verdwijnen. In deze zogenoemde bruidsvlucht vindt de bevruchting plaats, waarna de mannetjes vrij snel sterven. De koningin werpt haar vleugels af en graaft zich in, waarna de cyclus weer opnieuw begint.

De werksters zijn ca 2,5 mm lang. Omdat de mier zeer klein is, kan deze zich via zeer nauwe spleten en kieren toegang verschaffen tot elke ruimte. Ook in meubels en verpakkingsmateriaal kunt u nesten vinden.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Huismuis

De huismuis behoort tot het geslacht van de Ware Muizen. Kenmerken van dit geslacht zijn de puntige snuit en de grote oren en ogen. De staart is relatief lang, 80 tot 120% van de kop-romplengte. Het zijn voornamelijk zaadeters maar eten af en toe ook insecten en aas. Bijzonder aan de huismuis is de herkenbare, onaangename, muffe geur die het dier verspreidt.

Van de huismuis worden er genetisch gezien vijf ondersoorten onderscheiden. In Nederland komt de westelijke huismuis voor.

Huismuizen zijn voornamelijk ‘s nachts actief. Ze maken een rond hol in de grond, dat met een ingang is verbonden met een nestkamer, die op twintig centimeter diepte ligt. Soms leggen ze ook voedselvoorraden aan, in heuveltjes tot wel 50 centimeter hoog. In gebouwen leven ze onder de vloer of tussen opgeslagen artikelen.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Kakkerlakken

Kakkerlakken (Blattodea) vormen een orde van insecten, die oppervlakkig enigszins lijken op kevers maar hiervan toch sterk verschillen. Kakkerlakken zijn plat, meestal lichtbruin en hebben lange voelsprieten. Meestal is een kakkerlakken die jij thuis aantreft een ‘Duitse kakkerlak’. Dit insect wordt 1 à 2,5 cm groot en heeft twee zwarte strepen over zijn borstschild.

Warme en donkere plekken

Kakkerlakken zijn ’s nachts actief. Ze zijn op zoek naar vochtig en zoet voedsel. Vinden ze dat niet, dan eten ze ook afval, huisstof, vetvlekken of zelfs textiel en papier. Overdag verschuilen kakkerlakken zich op warme donkere plekken, bij voorkeur achter de koelkast in de keuken. Daar kun je ook de sporen vinden die duiden op een kakkerlakbevolking: eierschalen, uitwerpselen (hele kleine zwarte stofjes) en afgevallen huid.

Het is trouwens een hardnekkige fabel dat je door een kakkerlak dood te trappen zijn eitjes verspreidt.

doorGJ Plaagdierbeheersing

Wespen

De wesp wordt vaak verward met de zweefvlieg (blinde bij). Het grote verschil is hun manier van vliegen, de wesp vliegt ononderbroken, en het aantal vleugels, de wesp heeft namelijk vier vleugels.

De wesp draagt bij tot het ecosysteem omdat ze een insectivoor is. Zo behoudt ze de aantallen in evenwicht en spaart ze ons van hinderlijke insecten. De wespen worden onderverdeeld in sociale wespen & solitaire wespen. De sociale wesp leeft in kolonies die verschillen in grootte en veroorzaakt vaker overlast.

De solitaire wesp leeft alleen en is niet agressief zolang die niet lastiggevallen wordt.

De gewone wesp en de daarop lijkende Duitse wesp zijn de meest voorkomende soorten in Europa. De Duitse wesp onderscheidt zich door drie karakteristieke zwarte stippen op de kop. De soort kan ook onderscheiden worden door de zwarte puntjes op elk van de zes segmenten van het abdomen.

Het papieren nest, dat is samengesteld uit gekauwde houtvezels, bouwt de wesp vaak onder de grond. Hierbij maakt de wesp meestal gebruik van een verlaten hol als de start voor het nest. Dit wordt later uitgebreid door de werksters. Deze wesp toont zijn nut in tuinen, omdat hij rupsen en andere schadelijke insecten in toom houdt.